Advertisement

Vegvesenet har gjennom hele sommeren jobbet døgnkontinuerlig for å minimere ulempene for trafikantene.

Forstår kritikken

Helt siden før sommeren har det pågått døgnkontinuerlige arbeider i Sjølystlokket og Bygdøylokket. Det er jobbet døgnkontinuerlig slik at belastningen for trafikantene blir så liten som mulig.

-Først av alt vil jeg presisere at vi forstår folks frustrasjon over den utfordrende trafikkavviklingen. Forsinkelser er kjedelig for alle som berøres. Vi har gjennom hele sommeren jobbet døgnkontinuerlig slik at ulempene skulle bli så små som mulig. Vi ser at de trafikale forholdene er svært krevende både for bilistene, men enda viktigere også for kollektivtrafikken. Derfor setter vi nå inn strakstiltak. Det er ikke mange dagene igjen før vi åpner for trafikk i to felt i hver retning, men vi ser at det er behov for ekstra dirigering av trafikken for å oppnå bedre flyt, sier prosjektdirektør i Statens vegvesen, Ingunn Foss.

Bruker politiet til å dirigere og kontrollere trafikken

Statens vegvesen har bedt politiet bistå med å dirigere trafikken i rushtidene på morgenene og ettermiddagene de siste dagene før vi åpner for trafikk i to felt i hver retning i månedsskiftet august/ september. -Politiet vil bistå med manuell trafikkdirigering for å skape bedre flyt og hjelpe bussene frem.  Tiltaket utføres ved avkjøring til Karenslyst Allé på Skøyen. Politiet dirigerte trafikken allerede onsdag ettermiddag. Resultatene er svært positive. Det var en langt bedre trafikkflyt og bussene kom lettere frem sier Foss.

Trafikk i to felter i hver retning i månedsskiftet august/ september.

-I månedsskiftet august/ september åpner for vi trafikk i to felter i hver retning gjennom både Sjølystlokket og Bygdøylokket. Vi tar da i bruk rampesystemet som kjørefelter i østgående kjøreretning. Dette vil skape bedre flyt, men det vil fortsatt være noe redusert framkommelighet og nedsatt hastighet på strekningen, sier Foss

Arbeidet som utføres i Sjølystlokket:

Hoffselva ble lagt i rør da E18 ble bygd på 1950-talet. Eksisterende rør har en kapasitet tilsvarende 20-års flom og var i ferd med å kollapse. Dette har gitt setningsskader i vegbanen på E18. Tiltaket var derfor modent og høyst nødvendig. Prosjektet skifter ut eksisterende rør og etablerer en ny tunnel for Hoffselva under vegbanen. Den nye tunnelen til Hoffselva vil ha kapasitet tilsvarende 200-årsflom.  

Statens vegvesen oppfordrer

Det er til tider ekstremt mye trafikk på E18 og kapasiteten til vegen er redusert som følge av vegarbeidene. Dette fører til kø, kork og kaos. Det er ikke plass til alle som vil kjøre privatbil. Det betyr at du som kjører bil må vurdere:

–          Er reisen er nødvendig?

–          Kan du reise på et annet tidspunkt?

–          Kan du bruke kollektivtransport?

–          Kan du gå eller sykle?

En annen sterk oppfordring fra Statens vegvesen er å ikke bruke lokalvegnettet som snarveg og omkjøring grunnet kø på E18. Lokalvegnettet er ikke bygget for en slik trafikkmengde. I tillegg bor det mange mennesker her, gatene er både skoleveg og ferdselsveg for myke trafikanter. Må du kjøre bil og det er kø på E18 benyttes Ring 3 som omkjøringsveg.

Uforutsette grunnforhold

Som følge av uforutsette grunnforhold i Sjølystlokket er vi forsinket med ny tunnel til Hoffselva. Dette har medført at nåværende fase, med mest ugunstig trafikkavvikling, er strukket ut i tid. Prosjektet arbeider, som det har gjort under hele anleggsgjennomføringen, døgnkontinuerlig for at ulempene skal bli minst mulig for trafikantene.  

Bakgrunnen

Statens vegvesen har gjennom mange år oppgradert tunnelene i Oslo. Nå er det Sjølystlokket og Bygdøylokket sin tur. Vedlikehold medfører at fremkommeligheten reduseres. Statens vegvesen jobber så raskt det lar seg gjøre slik at ulempene for trafikantene blir minst mulig. Om vi ikke vedlikeholder vil konsekvensene bli langt større. En innsnevret E18 kan da i neste omgang være en helstengt E18.