Advertisement

Borgarting lagmannsrett har gitt 3 tidligere innsatte medhold i at praksisen med nakenvisitasjon i Bergen fengsel har vært i strid med menneskerettighetene, og at oppreisningserstatning må tilkjennes for menneskerettighetskrenkelser.

I dommen foretas en inngående drøftelse av praksis fra Høyesterett og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, og de bevis i saken som kaster lys over nødvendigheten og forholdsmessigheten av nakenvisitasjons-praksisen i norske fengsler. Lagmannsretten konkluderer med at praksisen i Bergen fengsel har vært foretatt uten individuelle vurderinger og vært gjennomført på særlig nedverdigende måte. I tillegg har det vært preg av vilkårlighet rundt praktiseringen. Sikkerhetshensyn kunne ikke begrunne slik praksis. Visitasjonspraksisen ble med det ansett å være i strid med EMK art 3 – vern mot umenneskelig og nedverdigende behandling.  

– Lagmannsretten har videre en grundig drøftelse av om det må gis erstatning for ikke-økonomisk tap på grunn av menneskerettighetskrenkelsen. Konklusjonen er at der brudd på menneskerettighetene ikke kan repareres på annen måte, må norske domstoler tilkjenne oppreisningserstatning, sier advokatene Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma.

Saken er en stor og prinsipiell menneskerettighetssak, og ble ført over ti dager i Borgarting lagmannsrett. Elden Advokatfirma har over 150 klienter med tilsvarende saker. I tillegg er en rekke andre innsatte, som vi ikke representerer, rammet av krenkelsene i Bergen fengsel.   

– Avgjørelsen er et viktig skritt fremover for rettssikkerheten for innsatte i norske fengsler. Den gir viktige føringer for rammene for fengslenes behandling av innsatte, særlig krav om at inngripende sikkerhetstiltak skal være begrunnet i faglige etterprøvbare vurderinger, at de innsatte må sikres mot vilkårlig praksis, samt at det må foretas forsvarlige vurderinger av individuell sårbarhet hos de innsatte, fortsetter advokatene Hessen Jacobsen og Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma.

Retten vektlegger også at det ikke er iverksatt tilstrekkelig oppfølgning og opplæring av ansatte i fengslene.  

Dommen er særlig viktig for menneskerettighetssituasjonen i Norge generelt, fordi den bygger på at  EMK art 13 gir tilstrekkelig hjemmel for at norske domstoler skal tilkjenne erstatning for ikke-økonomisk tap menneskerettighetskrenkelser har medført, der slik erstatning er nødvendig for å gi reparasjon for krenkelsen.

– Der staten har krenket menneskerettighetene,  har staten et særlig ansvar også for å reparere krenkelsen.  Lagmannsrettens avgjørelse av dette spørsmål vil ha betydning i alle fremtidige saker om menneskerettighetskrenkelser, sier avslutter advokatene i Elden Advokatfirma.