Advertisement

Ekstremværet Hans viser hvor sårbart veinettet er. – Nå må regjeringen sørge for at vi får et mer klimasikkert veinett. Det trengs mer penger til vedlikehold og skredsikring, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Stengte veier, ras og skred har store konsekvenser for folk og lokalsamfunn.

– Vi vet det vil bli mer ekstremvær fremover.  Samtidig er veinettet utrolig sårbart, med stor skredfare mange steder. Vi har veier som er i for dårlig stand til å motstå ekstremvær, sier Handagard.

Må forebygge

Klimaendringene krever økt forebyggende innsats, ifølge gjeldende Nasjonal transportplan. Likevel har ikke ras- og skredsikring av veinettet vært prioritert høyt nok. Det er et etterslep på vedlikehold av fylkesveiene på om lag 100 milliarder, og et etterslep på skredsikring på over 70 milliarder.

– Økt nedbør og ekstremvær utsetter veinettet for større påkjenninger. Mange strekninger er i dag i dårlig stand, og lite motstandsdyktige. Vi kan ikke sikre mot alle hendelser, men innsatsen på vedlikehold og skredsikring må økes fra dagens nivå, sier Handagard.

Nye planer må føre til økte midler

Regjeringen har igangsatt en ny kartlegging av forfallet på fylkesveiene, og det er varslet en ny plan for skredsikring. NAFs klare oppfordring er at det må følge midler med disse planene, slik at økt vedlikehold kan prioriteres over tid.

– Den største oppgaven fremover blir å hente opp forfallet på veinettet og sikre at det er robust for fremtiden. Politikerne må ta advarslene om et våtere og villere klima på alvor, sier Handagard.