Advertisement

Kulturdirektoratets nye virksomhetsstrategi skal bidra til et nyskapende og mangfoldig kulturliv, hvor flere bruker og verdsetter kunst og kultur.

– Gjennom vår nye strategi ønsker vi å understreke, og dermed befeste kunstens og kulturens rolle i samfunnet. Vi ønsker å vise frem den effekten en offentlig investering av kultur gir, og den verdien den skaper, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturdirektoratet.

Les hele virksomhetsstrategien 2023-2030

Strategien består av en visjon og tre hovedmål.

  • Et nyskapende og mangfoldig kunst- og kulturliv
  • Økt bruk av kunst og kultur for flere
  • Kunst og kultur verdsettes høyt i samfunnet

Disse tre ambisjonene skal stake ut kursen mot «et samfunn rikt på kunst og kultur», som er Kulturdirektoratets overhengende visjon.

Kulturen skal utfordre oss alle

Demokrati og felleskap er grunnpilarer i det norske samfunnet. Kulturen gir oss nettopp et fellesskap på tvers av regioner, bakgrunn og etnisitet, og inspirerer oss alle til å utfordre oss selv. Det gir oss nødvendig friksjon. Samtidig er kulturen et barometer for ytringsfriheten, og en forutsetning for en opplyst offentlighet. Dette er bakteppet for Kulturdirektoratets nye virksomhetsstrategi.

Strategien skal hjelpe oss med å gjøre gode prioriteringer i arbeidet med å utføre samfunnsoppdraget vårt og nå våre overordnede mål.

Kulturdirektoratets samfunnsoppdrag er å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig. For å lykkes med dette må vi benytte oss av sett med virkemidler som sikrer oss å nå målene.

– Vi må sørge for å hele tiden legge frem ny og oppdatert kunnskap som vil utvikle feltet, og gi grunnlag for gode kulturpolitiske beslutninger. I tillegg jobber vi med å utvide mangfoldet både blant kunstnere og blant publikum. Det er også viktig for oss å se kunstens og kulturens effekt på andre samfunnsområder, sier Danielsen.

Bred involvering

Den nye virksomhetsstrategien har blitt til på bakgrunn av et bredt kunnskapsgrunnlag, som har bestått av omverdensanalyse, dybdeintervjuer med våre hovedinteressenter, samt forventninger fra Kulturdepartementet og Kulturdirektoratets ansatte. Hele organisasjonen har vært delaktig i arbeidet og diskutert både mål og visjon, gjennom workshops, avstemninger og fellesmøter. Summen av arbeidet har resultert i strategien som nå legges frem.

– Vi har mye å være stolte av i kulturfeltet og mange gode initiativer som fortjener både oppmerksomhet og forutsigbare tilskudd. Nå skal vi jobbe videre med å styrke og utvikle sektoren, og ønsker at så mange som mulig skal skape, bruke og elske kunst og kultur, sier Danielsen.

Samtidig viser Kulturdirektoratets egen opinionsundersøkelse at oppslutningen om støtten til offentlig kunst og kultur er synkende.

– Vi er vi bekymret for at spesielt den yngre befolkningen i mindre grad enn tidligere ønsker seg et offentlig støttet kunst- og kulturliv. Her har vi som direktorat en viktig oppgave og den skal vi ta seriøst i det videre arbeidet, sier Danielsen.

null

Kristin Danielsen, direktør i Kulturdirektoratet