Advertisement

Fra starten av juli og godt ut i august blir det sterkt redusert framkommelighet på E18 ved Sjølyst i Oslo.

Vi nærmer oss overgangen til hovedfase 2 i arbeidet med å rehabilitere Bygdøylokket og Sjølystlokket på E18 i Oslo. Dette er den fasen som påvirker trafikkavviklingen i størst grad. I denne fasen skal vi skifte ut rørkulverten som fører Hoffselva under E18.

Ett felt i hver retning på E18

Vi starter opp arbeidene i løpet av uke 27 og planlegger å være ferdige med fasen i løpet av uke 32.

-Nå starter vi på den fasen av prosjektet som vil påvirke trafikkavviklingen mest. Vi skal grave oss ned og gjennom E18 på tvers for å legge ned nye betongkulvert for Hoffselva. Dette er omfattende arbeid. For å minimere de trafikale ulempene mest mulig har vi komprimert arbeidsperioden maksimalt ved å blant annet jobbe døgnkontinuerlig, sier byggeleder Øyvind Sæther i Statens vegvesen.

Sæther er samtidig klar på at det kan bli store trafikale problemer i området som følge av arbeidene.

Han oppfordrer alle som kan om å la bilen stå og heller reise kollektivt, sykle eller gå. Må du kjøre kan du velge omkjøring via Ring 3.

Trafikkavvikling i perioden

E18 vil ikke være helstengt, men med kun ett kjørefelt i hver retning vil det bli trafikale problemer. Skiltet omkjøring er Ring 3.

Statens vegvesen ber alle som kan, om å la bilen stå og velge andre transportmidler eller kjøre Ring 3 som er skiltet omkjøring.

Overgang til fase 3

Når vi i ca. midten av august er ferdige med fase to, går vi inn i fase tre. I denne fasen skal vi reparere skader i betong og skifte ut elektriske installasjoner, skilt og tavler. Dette arbeidet gjøres på natten. På natten kjøres toveis trafikk i ett løp mens vi jobber i det andre. Begge løp vil være åpne for trafikk på dagtid.

Nytt kjøremønster for syklister

Fra juli blir det nytt kjøremønster for syklister på Sjølyst.

Som følge av arbeidene med ny rørkulvert for Hoffselva, må vi midlertidig legge om sykkeltraseen sør for dagens trasé. Omkjøringstraséen blir smalere. Det betyr at gående og syklende må dele arealet.

Statens vegvesen oppfordrer alle til å vise hensyn til hverandre. Syklistene må senke farten å ta hensyn til gående.

Sykkelvegen vil gå i midlertidig trasé frem til oktober.

Tunnelrehabiliteringsprosjektet

Siden 2016 har Statens vegvesen jobbet med å rehabilitere tunnelene i Oslo. Vi har jobbet oss gjennom tunnel for tunnel og nå er det altså Bygdøylokket og Sjølystlokket som står for tur.

Se også:

Mer om Sjøystlokket og Bygdøylokket

Mer om Tunneloppgradering Oslo

Facebook: facebook.com/oslotunneler