Advertisement

For første gang publiseres norske omsetningstall for salg av strøm til lading av elbiler. Drivkraft Norge ønsker å øke innsikten i utviklingen av lademarkedet, og har derfor samlet inn historiske tall fra våre medlemmer over omsetningen av strøm til lading i Norge.

Tallene Drivkraft Norge har samlet inn, viser at våre medlemmer omsatte 240 GWh i 2022. Dette er en tredobling fra 2019. Salg av strøm til normallading utgjorde i underkant av seks prosent av totalt salg av strøm til lading fra våre medlemmer i 2022. Drivkraft Norge representerer om lag 95 prosent av hurtiglademarkedet.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) går en stadig økende del av husholdningenes strømforbruk til lading av elbiler. SSB antar at rundt 75 prosent av elbil-ladingen skjer i private hjem. SSB har beregnet forbruket av elektrisitet til veitrafikken i 2022 til 2 TWh. Dette utgjorde om lag 5 prosent av det totale energiforbruket i veitrafikken som var på 39.1 TWh i 2022.

Omsetningstallene fra våre medlemmer utgjør om lag 12 prosent av SSBs antatte forbruk av elektrisitet i veitrafikken i 2022.


Hvor mye er 240 GWh?

For å sette omsetningstallet i perspektiv, kan man med utgangspunkt i SSBs energistatistikk se at strøm solgt til lading av elbiler utgjør om lag 10 prosent av hva strømforbruket i alle hytter og fritidshus i Norge var 2022 (2 318 GWh).

Til videre sammenlikning brukte drivhus/veksthus 118 GWh i 2022, mens gate- og veilys brukte 421 GWh.

Mer fakta og forklaring på begreper finner du i vår faktaboks i bunn av artikkelen.

Drivkraft Norges medlemmer tilbyr 12 000 muligheter for lading

Drivkraft Norges medlemmer har også rapportert inn hvor mange ladepunkter de hadde driftsansvar ved årsslutt fram til 2022. Det har vært en dobling i antall ladepunkter fra 2019 til 2022. Veksten skjer både i normallademarkedet og hurtiglademarkedet.

I 2022 sto våre medlemmer for 5323 hurtig- og lynladepunkter. Dette utgjorde 95 prosent av hurtig- og lynladepunktene som var registrert i Nobil-databasen i 2022. Veksten de siste tre årene har i all hovedsak vært i tilbudet av lynladere.


Drivkraft Norge organiserer selskaper som selger strøm til lading av elbiler. Våre medlemmer representerer om lag 95 prosent av hurtiglademarkedet, og de tilbyr også en del destinasjonslading. Drivkraft Norge vil fortsette å innhente historiske tall over omsetningen av strøm til lading i Norge i årene fremover.

Faktaboks:

  • 1TWh = 1000 GWh
  • 1GWh = 1 000 000 KWh

SSBs beregning av forbruk av elektrisitet til veitransport

For å komme fram til antatt strømforbruk i veitrafikken gjør SSB en beregning basert på kjørelengder, energiforbruk i kjøretøyet og antall elbiler. SSB antar et energiforbruk for personbiler på om lag 2 kWh/mil. Gjennomsnittlig kjørelengde for elbiler var ihht. SSB 12.953 km. Ved utgangen av 2022 var det 599 169 elbiler i Norge.

Våre forutsetninger ved rapportering av hurtig- og lynladepunkter

Antall hurtig- og lynladepunkter er registrert som antall hurtiglademuligheter. Vi har valgt å ikke skille på hurtig- eller lynladepunkter i denne rapporteringen. Dersom én hurtiglader har mulighet for effektdeling og kan lade to biler samtidig, telles dette som to hurtigladere. Dette blir altså et tall på hvor mange elbiler som kan lade samtidig på tilgjengelige hurtigladere. Dette er de samme definisjoner som Elbilforeningen har lagt til grunn i sine framstillinger av ladepunkter.

Når det gjelder normalladepunkter har selskapene registrert alle ladepunkter under 50 kW.

  • Normalladere under 50 kW
  • Hurtigladere 50-149 kW
  • Lynladere 150 kW+

Emner

Kategorier


Drivkraft Norge er bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi.