Advertisement

EBA mener at det er nødvendig og naturlig at Riksrevisjonen ville sett på helheten i prosjektet, og EBA vil følge opp dette overfor Riksrevisjonen.

– Nå er alle varslede gjennomganger av Follobanen lagt frem. Likevel er vi langt fra å være i mål med å forstå hvordan så mange forhold kunne havarere ved Follobaneprosjekter. Derfor er det nødvendig og naturlig at Riksrevisjonen kommer på banen, slik at vi kan kommer til bunns i hva som gikk galt i Norges største samferdselsprosjekt, sier Heikki Eidsvoll Holmås

EBA oversendte innspill til Implement Consulting Group 4. mai i år, etter at det ble kjent at de fikk oppdraget som i mandatet handlet om «hendelsene forut for hendelsene som førte til utsettelse av åpningen i 2022″. Videre sitat fra informasjon om konkurransen: » ..pkt 1.2 Formålet med gjennomgangen er å få et fullstendig (vår understrekning) hendelses- og årsaksbilde og vurdere nødvendige tiltak for å unngå at slikt kan skje igjen».

Det er pekt på flere ting som har gått galt, alt fra styring, kontroll, kontraktsforhold, prosjektering og stress knyttet til åpningstidspunkt.

EBA presiserte i sitt innspill at for å få svar på det ministeren har spurt om må man gå lenger tilbake i tid. Svaret ligger ikke kun i det tekniske alene. Det må tas steg tilbake til start, og hele opphandlingen, kontraktsmodellen og det som har skjedd i tidligfase må granskes og kommenteres.

Fra EBA sine medlemsbedrifter har det vært stilt mange spørsmål rundt konkurransevalg og gjennomføring av dette krevende samferdselsprosjektet. EBA håpet derfor, og oppfordret Implement Consulting Group til å søke svar på noen av disse slik at erfaring og læring kan tas inn i kommende konkurranser og prosjektgjennomføringer.

Videre pekte EBA på at beskrevet løsning og utførelse av tilbakefylling rundt tunnelelementene, samt injeksjon og vanntetting ble beskrevet som en svært kritisk arbeidsoperasjon fra en av de andre tilbyderne. Det ble derav tilbudt en helt annen teknisk løsning enn den som ble valgt. Når vi nå ser hvor galt dette har gått, og hvilke enorme merkostnader det har gitt, mente EBA og næringen at det vil være interessant å få vite hvilke vurderinger som ble gjort rundt dette og hvordan kompetansen til valgt entreprenør ble vurdert og hvordan den tilbudte løsningen fra andre entreprenører ble vurdert?

Fra EBA sine medlemsbedrifter har det vært stilt mange spørsmål rundt konkurransevalg, kontraktsstrategi og gjennomføring av dette krevende samferdselsprosjektet. EBA mener at rapporten som er lagt frem kun skraper i overflaten, og at vi risikerer å miste muligheten til å ta læring og å høste erfaring for kommende konkurranser og prosjektgjennomføringer. Utfra den informasjonen EBA har tilgang til har ingen eksterne blitt kontaktet i forbindelse med utarbeidelse av rapporten, og ingen